Referat af kernegruppemøde torsdag 25/1

Referat af kernegruppemøde torsdag 25/1 kl. 19.30 på Blakgården.

Tilstede var: Janus, Stephan, Linda, Marten og Rasmus.
Linda fortsætter i KG, Marten udtræder.

KG består herefter af: Janus, Stephan, Linda og Rasmus.

Vi lavede en dagsorden, ud fra nedenstående emner:

  • Hvad arbejder kernegruppen med, dette er ikke fastlagt men erfaringer kan deles.
  • Hvor tit og hvor skal vi mødes, planlægger vi datoer forud eller laver vi en fast rytme.
  • Hvor mange kundebonde dage skal vi planlægge i år?
  • Skal vi planlægge aften markvandringer?
  • Referat af møde i facebook/SO-Me gruppen.

Kernegruppens opgaver.

KG udformer strukturen i fællesskabet, og deltager i udformning af visioner for fremtiden.

KG gennemgår dyrkningsplan og regnskab inden planlægningsmødet.

KG bringer medlemmernes synspunkter med til debat inden planlægningen af sæsonen.

KG hjælper med kommunikationen til medlemmerne.

KG arbejder med at øge medlemstallet og derved få ordningen stabiliseret.

Mødefrekvens

KG mødes hver 4. – 6. uge

Næste møde er 1./3. kl.19.30 hos Stephan på Jernbanestræde 2b (indgang af den bagerste dør)

Derefter mødes vi 14./4. kl.14.00 hos Rasmus på Kærsgårdsvej 31

Sidste planlagte møde er 23./5. kl.19.30 hos Linda på Lindevænget 32

Kundebondedage med mere.

I kommende sæson forventes det at der bliver omkring 10 kundebondedage heraf 3 med spisning,  Janus fastsætter dato.

Høstfesten afholdes som sammenskudsgilde. I forbindelse med høstfesten afholdes en markvandring, her berettes der om afgrøderne, det er også her medlemmerne kan komme med kommentarer og ønsker til næste sæson.

Næste års planlægningsmøde afholdes 12./1. 2019 mødet annonceres flere gange i løbet af december.

Det blev aftalt at der skal laves nogle markvandringer.

Vedr. Facebook

Gruppen havde endnu ikke holdt møde.

Vi aftalte at prioritere gruppen højere, således den kan blive mere værdifuld i forhold til annoncering.

Kundebonde App.

Janus fremviste Kundebonde appen, alle var enige om det kan blive et fint værktøj – ikke mindst i forbindelse med opgaver i marken.