Referat af planlægningsmøde 6. oktober 2019

Dagsorden

Valg af referent
Fremlæggelse af budget
Fastsættelse af pris
Vejledning i udfyldning af kundebondeaftale
Sammensætning af kernegruppe
Ønsker til ændringer i dyrkningsplanen
Præsentation af muligheder for selvstændige opgaver
Eventuelt

  1. Valg af referent: Pernille
  2. Fremlæggelse af budget ved Janus

Budget udleveret til alle ved mødets start

Kundebondefællesskabet er kun en del af hele virksomhedens økonomi, som også omfatter æg og markdrift, men budgettet er kun for kundebondefællesskabet.

Vi forventer 170 kundebondemedlemmer i 2020 mod 130 i 2018

Pt. 150 aktive kundebondemedlemmer

Ca 40 på venteliste

Posten ‘diverse vedr. markbrug’: Faldet i udgifter til æg skyldes, at vi bruger egne æg i mobile bod, hvor vi før har fået dem fra Pakkeriet. Beløbet er flyttet over som ompostering under indtægter.

Stigningen i lønudgifter på kr 50.000 skyldes øget mængde af grøntsagsdyrkning grundet øget antal medlemmer.

Afskrivninger: foregår normalt over 10 år, faldet skyldes at vi påbegynder en ny afskrivnings periode i forbindelse med skift af virksomhedsform.

Forpagtningsafgift omfatter jordleje og bygninger til opbevaring af maskiner og grøntsager vinteren over.

Underskuddet i 2018 på kr 65.508 skyldtes et mindre antal medlemmer end forventet.

Imødegås ved at lave tilmelding til kommende sæson i forbindelse med årets planlægningsmøde hver oktober måned.

Underskuddet har hidtil været dækket af Janus, men det er vigtigt at der fremover ikke bliver underskud, da underskudet ellers skal dækkes af andelskapitalen som egentlig skulle gå til at købe gården.

Andelsfællesskabet:

Vi laver en fælleskasse, som skal eje gården. Det er en ny form for forbrugerejerskab, hvor det bliver nemmere at overdrage til nye generationer. Dermed bliver det forbrugernes ansvar at skaffe penge og ansætte landmanden.

Andelssamvirkets egenkapital opstå på 3 måder:

1 – Indskudt andelskapital: Engangsbeløb på kr 5.000,- som ikke kan udbetales igen. Skal på længere sigt bruges til opkøb af gården.

(Ikke alle medlemmer behøver indskyde andelskapitalen på kr 5.000,-, men kan spare op til denne i stedet )

2 – Frivillig andelskapital: Kan skydes ind og udbetales igen

3 – Opsparet overskud på driften: kan geninvesteres i virksomheden eller dække evt. underskud

Pengene har ingen ejer udover fællesskabet. I tilfælde af opløsning, får andelshavere ikke penge tilbage, men pengene doneres til lignende andelsfællesskaber i Danmark.

Det besluttes at der fremover skal tilstræbes at der opstår overskud på budgettet fremfor at gå i nul

Budgettet er godkendt

  1. Fastsættelse af pris ved Rasmus

Voksen: 5.040,- pr år

Samt andelsindskud som engangsbeløb på 5.000,-.

Hvis man ikke ønsker at betale et engangsbeløb på kr. 5000,-, skal man betale en aconto andelskapital på kr. 55,- pr. mdr, ialt 660,-. Dermed skal en ikke-andelshaver betale 475,- pr måned, mod 420,- for en andelshaver.

Pris på kylling er den samme som 2019

Prisen for børn er forhøjet med godt en procent.

Priserne er godkendt

  1. Vejledning i udfyldning af kundebondeaftale ved Janus

Kylling: man bestiller en sæson af gangen, så Janus kan planlægge, hvor mange slagtekyllinger han skal opdrætte. Til gengæld får man så 4 kr i rabat pr. kilo.

Kyllingerne vejer gennemsnitligt 1,9 kg

Man kan dog stadig købe kylling uden forudbestilling.
Betales via mobilepay

Honning: Ikke alle folk henter deres honning. En opgave for bigruppen?

Praktisk arbejde: Note: Hvis man ikke får lagt de 6 timer i løbet af sæsonen, er der rigeligt brug for hjælp i oktober. Send gerne Janus besked, så han kan planlægge efter det.

Nogle medlemmer kan få mere selvstændige opgaver, som ikke er 6 timers forefaldende arbejde

Det samlede beløb er et årligt kontingent. Man kan derfor, som udgangspunkt, ikke opsige aftalen i løbet af året, da budgettet er lagt efter det.

Man har dog mulighed for at dele betalingen ud på 12 måneder.

Hvis man åbner det tilsendte dokument som pdf i Acrobat Reader, kan den selv udregne det samlede beløb. Gem og send til Janus

  1. Sammensætning af kernegruppe

Nuværende medlemmer: Rasmus, Lisbeth, Ina

Holder ca 10 møder om året.

Opgaver: samtale med Janus om drift og enkeltsager. Arrangerer planlægningsmøder, høstfester mm.

Den kommende vinter: få de selvstændige opgaver lidt mere konsolideret. Få engageret folk og få grupperne op at køre

Ny kernegruppe:

Rasmus, Lisbeth, Ina, Rufus.

Nye medlemmer kan optages løbende

  1. Ønsker til ændringer i dyrkningsplanen/Janus

Craig fortæller, han har en gård på 15 ha med sin kone, Mette, ved Bjerringbro, ca 25 km fra Blakgården.

Hans kone har erfaring med dyrkning af drivhusafgrøder, såsom tomater, agurker, auberginer. Giver mulighed for at supplere kundebondebondefælleskabet med nye afgrøder.

Dyrker også rabarber.

Janus har ansøgt fredningsnævnet om at stille drivhus op på markerne, og har fået afslag. Vi kan derfor ikke selv dyrke drivhusafgrøder.

Kernegruppen skal diskutere, om vi ønsker at udvide kundebondefællesskabet med Craigs gård i tråd med vores tanker om at kunne inkludere flere gårde. Det giver nye muligheder, men indebærer også ricisi.

Kan/vil kundebondefællesskabet den ekstra omkostning?

Vil desuden også give udfordringer ift. distribution, da vores kølevogn i forvejen er fyldt.

Tanken: Kundebondesamvirket skal drive andre kundebondeselskaber – ikke blive en indkøbsforening. Vi ansætter, aflønner, og deler afgrøder. Men så bærer vi også risikoen.

Alternativ 1: Craig og Mette opstarter deres eget kundebondefællesskab, hvor vi udveksler med hinanden.

Alternativ 2: Vi betaler Craig for afgrøderne.

En længere ærtesæson og flere radiser ønskes af medlemmer.

Vi kan begynde at høste asparges i 2020. Vi glæder os!

Hvidløgene er ikke tørret nok i år, så de rådner desværre væk. Hvordan opbevarer vi dem fremadrettet på våde år?
Skal vi anskaffe solar venti?

Ideen om etablering af et krydderurtebed er ikke blevet til noget. Endnu.

Efterlysning af kort over afgrøder på marken. Der arbejdes på sagen.

  1. Præsentation af muligheder for selvstændige opgaver/Janus

Man kan skrive på kundebondeaftalen, hvis man ønsker en særlig opgave. Det er lidt mere forpligtende, når man tager en selvstændig opgave på sig, men det betyder også at aktiviteterne på gården kan udvide sig, når flere mennesker er inde over.

Kernegruppen vil holde møder med alle grupper i løbet af året

Grupper:

Facebook: Elisabeth, Craig, Rasmus.

Kan vi gøre siden mere levende. Undgå at opslag skal godkendes. Inddrage folk mere. Dele opskrifter, billeder mm.

Uddeling af brochurer mm: Ea.

PR gruppe (ny). Mangler 2-3 medlemmer. Skal lave folder omkring andelssamvirket. Hvad vil vi med det? Evt lave en hjemmeside mere, som er for kundebonde amba. Sisse vil gerne være konsulent.

Hjælpe med såning af småplanter: Mette
Nyt medlem: Birgitte

Transport: Gert

Pasning af bier og slyngning af honning: Claudia, Lone, Frederikke.

Der er meget arbejde i det. Skal tjekkes en gang om ugen over sommeren, og kan godt tage 2 timer pr gang. Slyngning kan også tage en eftermiddag.

Nye opgaver: Distribuere uafhentet honning

Flere medlemmer efterlyses til bigruppen.
Nye medlemmer: Pernille og evt Rufus

Slå græsset i gangene med traktor (ny): Benno

Præparatarbejde: Malene, Rasmus
Nyt medlem: Rufus og Kirsten

Lave og opsætte stærekasser: Ove
Nyt medlem: Ulrik

Vedligeholdelse (ny):
Nye medlemmer: Ove, Jørgen og Birgitte, Ulrik

Kulturrum (ny): Kundebondesamfundet skal også være en kulturel virksomhed, og inkludere mere socialt fællesskab, såsom fællesspisning, kor mm. Det gamle høloft er foreslået. Det kræver dog kreative tanker og knofedt. Sisse og Lisbeth er allerede fulde af ideer.
Nye medlemmer: Sisse, Lisbeth, Agnete

Pasning af frugttræer (ny): Vanding og beskæring af frugttræer.

Vi er blevet pålagt af nogle regler at plante flere træer i hønsegården pga. den bare jord. Tidligere plantede træer er tørret ud. Der skal plantes 400 træer efterår/vinter 2019. Der plantes frugttræer, så kundebondefællesskabet kan få gavn af det.

Nye medlemmer: 2-3 personer efterlyses

Rufus vil gerne være med til at etablere et område med bærbuske.

/Pernille