Referat af kernegruppemøde 15.02.19

Studie: Bogen Morgendagens Landbrug
Diskussion af forskellige modeller
Yderligere eftertanker om værdigrundlaget
Yderligere eftertanker om fysiske forhold
Aktuelt
Besøg på Kattendorfer Hof nord for Hamborg
Planer

Tilstede: Janus, Rasmus, Lisbeth, Ina
Afbud: Stephan

Studie: Bogen Morgendagens Landbrug

Vi snakkede om kapitlet; Hvordan kan en fællesskabsgård anskaffe, bevare og videregive jord.

Det er svært for unge landmænd at overtage jord uden at stifte en stor gæld. En fællesskabsgård kan arbejde på at få jorden gældfri ved fx at jorden ejes af en jordfond eller et andelsselskab. Der skal også tænkes på fremtidige generationer. Hvordan kan vi lette adgangen til jorden for dem. Vores organisation skal kunne bære både faldende og stigende jordpriser.

Diskussion af forskellige modeller

Den ene model går ud på at vi stifter et andelssamvirke, som forpagter jorden og driver gården. Jorden kan ejes af en jordfond. Det er dog meget usikkert om der kan rejses penge til en jordfond.

Janus har erfaring fra Levefællesskabet Hertha, som er et miljø med bl.a. udviklingshæmmede. De har fået mange donationer til deres fond, bl.a. til boliger for udviklingshæmmede. Det var dog meget svært at rejse penge til landbrug og gartneri, selv om det giver beskæftigelse til flere udviklingshæmmede beboere. Der er måske en generel holdning i samfundet, om at landbruget skal kunne klare sig selv og ikke være afhængig af gaver.

Den anden model er at kundebondemedlemmerne og evt. andre interesserede danner et andelssamvirke, som både ejer og driver gården. De medlemmer der ikke har råd til en andel fra starten, kan løbende spare penge op, ved at vi deler det overskud som kommer fra gårdens drift. Dette kræver dog at vi finder en investor som vil eje de andele, medlemmerne ikke køber fra starten.
Denne model er ikke afhængig af gaver, medlemmerne foretager en reel investering, med sikkerhed i gården. De kan både få afkast og sælge deres investering igen.

Vi vil i første omgang afsøge mulighederne for denne model.

Forslag til andelspris. Janus kom med et forslag om prisen på medlemsandele. Medlemmer kan dog også indskyde et beløb efter økonomisk formåen. I de år hvor driften giver overskud, opsparer man dividende, som lægges til beløbet. Når man udtræder af andelssamvirket sælger man sin andel.

Lisbeth præsenterede et skema med miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Hun arbejder videre med skemaet.

Yderligere eftertanker om værdigrundlaget

Vi rettede nogle detaljer i værdigrundlaget.

Bogen Morgendagens Landbrug giver god viden om andre gårdes produktion og økonomiske forhold. Der er mange måder at drive en gård som et medlemsfællesskab og således, at jorden kommer til at tilhøre fællesskabet og sikres mod profitlandbrug.

Lisbeth vil tage kontakt til nogle fællesskaber i DK.

Yderligere eftertanker om fysiske forhold

Er Blakgårdens jord og placering god nok?

Området er fredet, er der muligheder nok ift. fx udvidelser som drivhuse, driftsbygninger, boliger, ift offentlig transport mv. ?

Vi er klar over at gårdens størrelse og beliggenhed giver visse begrænsninger. Vi talte om muligheden for at andelssamvirket på et senere tidspunkt kan vokse, ved at opkøbe yderligere ejendomme.

Vi var enige om at fortsætte vores arbejde med henblik på at overtage Blakgården.

Aktuelt

Til i år er der planlagt 130-140 voksne medlemmer. Det er et passende antal for Janus lige nu, hvis vi skal udvide ud over det, er fornemmelsen at der skal ansættes en person, der har et mere stabilt arbejdsforhold end landbrugs elever. Der arbejdes på dette i forhold til 2020. Der er plads til lidt flere medlemmer i år. Derefter kommer nye forespørgsler på en venteliste, det vil være godt med en venteliste, så vi lettere kan udvide antallet af medlemmer i 2020.

Besøg på Kattendorfer Hof nord for Hamborg

Der er taget kontakt til gården, vi afventer en tilbagemelding.

Planer

Vi arbejder på at finde en model hvor vi ad åre kan få jorden gældfri.

  1. Der skal findes finansiering
  2. Vedtægter, skal udarbejdes.
  3. Der skal udarbejdes infomateriale til medlemmerne om andelssamvirket og økonomien
  4. vi skal planlægge et visionsseminar

Næste gang laver vi handlingsplaner med nogle datoer for ovenstående.